Mikalla Hair Event Review

Mikalla Hair Event Review

A review of the first Mikalla hair event in Nairobi, Kenya